ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И COOKIES

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ Medipe.bg

Информационни клаузи

SДами и господа,
Изпълнявайки информационно задължение произтичащо от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) наричана по-нататък ЗзОнЛД, в размера в който произтича това съгласно действащите разпоредби, с настоящото информираме за подробности за обработване на Твоите лични данни.

1. Ако сте кандидат за работа като болногледачка, информационна клауза за обработка на Личните ви данни се намира на-долу:
ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА ОТНАСЯЩА СЕ ДО ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ ИНФОРМАЦИОННА КЛАУЗА – СЪВМЕСТНИ АДМИНИСТРАТОРИ НА ГРУПА MEDIPE (ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ) ИНТЕРНЕТ УЕБСАЙТ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪАДМИНИСТРАТОРИТЕ